Pride and prejudice/ stolthet och fördom


Jane Austen skev förmodligen sina romaner med en fjäderpenna  och mer än hundra år senare  i ett helt annat land  klev jag in genom dörren till hennes berättelse. Jag mötte genast en stor och livlig familj och jag hade svårt att minnas alla namn och alla personer som trängdes och myllrade kring Elisabeth. Jag satt som en osynlig gäst i hörnet och gapade och var tacksam att jag om jag gick ut och stängde dörren bakom mig, kunde ta mig tillbaka till en tid och en plats där jag inte behövde gifta mig till pengar och där jag slapp bocka och buga så särskilt mycket för överheten.

Elisabeth är den som ser och reflekterar och agerar. Hon är en fri ande och vägrar  böja sig för de regler och konventioner som skapats av och för den överklass hon inte tillhör. Hon kan lyssna reflektera och svara, men också vara blind för sina fördomar, när hon möter den stolte och arrogante Mr Darcy. Så blir de utmejslade, avslipade och konfronterade av berättelsen.  Ingen av dem kastar av sig sina kläder för att vildsint älska inför den betraktande läsare, nej, de klär av sig sina fördomar och kastar sin stolthet i gruset, de står oskyddade och nyfikna inför varandra med kläderna på.

Ömma blickar, rodnade kinder. Men inte en enda kyss!

Då kyssen kommer har Elisabeth och Mr Darcy redan stängt dörren framför näsan på mig och alla andra läsare. Vi kastar en sista blick mot Pemberly. Vi förstår att inte alla dörrar  är öppna  ens för en läsare. Vi  promenerar genom parken längs den lilla bäcken där fiskarna hoppar och återvänder till en annan tid och en annan plats.

Jane Austen född i december 1775 i Steventon, död  1817 i Winchester. Några av hennes verk är Sense and Sensibility (Förnuft och känsla), Pride and Prejudice (Stolthet och fördom), Emma och Mansfield Park. Pride and prejudice är en berättelse med romantik och realism på samma gång, men också en berättelse om alla de sociala regler och konventioner som styr och hindrar.

Blir man förvirrad av alla namn och släkter som trängs mellan pärmarna, så finns det gott om släktdiagram och  personbeskrivningar upplagda av ambitiösa läsare på nätet.

Jane Austen probably wrote her novels with a goose pen, and more than a hundred years later, in a completely different country, I stepped in through the door of her story.
I immediately met a big and lively family and had trouble remembering all the names and all the people who crowded and swarmed around Elisabeth. I sat as an invisible guest in the corner, gaped and was grateful that if I walked out and closed the door behind me, I could take me back to a time and place where I don´t have to get married because of money and where I  don´t have to bend and bow  for the authority.

Elisabeth is the one in the book, who sees and reflects and acts. She is a free spirit and refuses to bow to the rules and conventions created by and for the upper class she does not belong to. She can listen, reflect and answer, but also be blind to her prejudices when she meets the proud and arrogant Mr. Darcy. So,after a lot of pages they are both carved, chiselled out and confronted by the story.
None of them throw their clothes off to make love wildly in front of the perceptive reader, they wear off their pride and throw their prejudice on the gravel, they stand unprotected and curious in front of each other with all their clothes on.
Tender eyes, blushed cheeks. But not a single kiss!

When the kiss comes, Elisabeth and Mr Darcy have already closed the door in front of my nose and all the other readers. We throw a last glance at Pemberly. We understand that not all doors are open even for a reader. We walk through the park along the small stream where the fish jump and we return to another time and another place.

Jane Austen born in December 1775 in Steventon, died in 1817 in Winchester. Some of her works include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park. Pride and prejudice is a story of romance and realism at the same time, but also a story about all social rules and conventions that govern and hinder.

If you get confused by all the names and clans jostling between the covers, there are plenty of family charts and personal descriptions placed by ambitious readers online.

 

to write a novel is to paint a picture

img_4664.jpg

Att skriva en berättelse är som att måla en tavla,
du jobbar på hela ytan samtidigt,
allt relaterar till varandra.
Du går fram och tillbaka mellan helheten och delarna.
Hela tiden.

Writing a story is like painting a picture,
you work on the whole surface at the same time,
everything relate to each other.
So when writing or painting, you go back and forth between the whole and the parts.