Västerländsk haiku/ Western Haiku/俳句

grey haiku

Jag har varit på kurs och fått pröva på att skriva västerländsk haiku. Blir det lättare att skriva om formen är given? Ibland är det så, på webben finns flera exempel, där även barn har lyckats skriva haiku.

Svenska Haikusällskapet berättar på sin hemsida hur man skriver Haikudikter:

En haiku

1. kan bestå av 5-7-5 stavelser på tre rader, men kan även vara fri från stavelseräkning. är helst uppdelad på tre rader.
2. Bör innehålla ett årstidangivande uttryck.
3. Bör också vara indelad i två hälfter för att förstärka överraskningseffekten.

http://www.haiku-shs.org/

På You Tube finns också en fantastisk film, A Lesson on Haiku, där lauraOone delar med sig av haikuns  väsen:

” en haiku fångar, ett ögonblick av känslor, en bild av ord”

“Den fångar känslan i en bild eller ett ögonblick”

“den sista raden är ofta ironisk, den är en överraskning”

“Alla orden i poemet är starka ord.”

Hon säger också att haikun är svaret på frågan “vad?” , den får dig att känna, men säger inte vad du ska känna.

Det låter som det impressionistiska måleriet. Haikun år dessutom ofta en trerading. Så här är mitt försök:

Guld bland löv och ris

äppelträdet kastade

bitter smak av död.

Haikun beskriver en höstdag, då jag satte tänderna i ett syrligt äpple från marken under en vildapel, bara för att sen upptäcka varningsskylten som berättade att här har man sprutat gift för att utrota jättebjörnloka.

Japansk haiku

1. Är skriven på en rad
2. Ska bestå av sjutton teckenljud (jion).
3. Ska helst följa teckenljudsrytmen 5-7-5.
4. Ska innehålla ett årstidsangivande (kigo) och helst ett avskiljande uttryck (kireji) som delar dikten i två delar.
5. Innehåller ofta svåra kinesiska tecken och äldre former av de japanska fonetiska systemen hiragana och katakana.

 

The Swedish Haiku Society tell you this about Haiku on their Web page:

1. May consist of 5-7-5 syllables in three lines, but can also be free from syllable counting. Ideally divided into three time lines.
2. Should contain a season, indicating expression.
3. Should also be divided into two halves to enhance the element of surprise.

http://www.haiku-shs.org

Japanese haiku

1. is written in a series
2.  will consist of seventeen characters sound (Jion).
3. should follow the  signs sound rhythm 5-7-5.
4. shall contain a seasonal indication (kigo) and preferably a separation expression (kireji) sharing the poem in two parts.
5. Contains often difficult Chinese characters and the older forms of the Japanese phonetic systems hiragana and katakana

On  You Tube lauraOone has an inspiring film called “A lesson on Haiku”  where you can learn:

“A Haiku captures

A moment of emotions.

A picture of words”

“It captures emotions  on one image or moment in time”

“The last line i usually ironic, it is a surprise”

“All the words in the poem are strong words.”

She also says , the haiku are the answers to the question what and it makes you feel, but it doesn´t tell you what to feel.