kommatera mera/ the importance to punctuate

kommatecken

Jag har ägnat några timmar med kommatering i mitt snart färdiga manus.

Nästa gång ska jag var lite mer noggrannare i det löpande redigeringsarbetet, att sitta och kommatera hundra sidor text är, tja, inte kul. Men viktigt. Kommatecknet hjälper läsare, den gör texten läsvänlig och gör berättarrösten tydligare, och den förstärker rytm och musikalitet i texten och vem vill inte ha det?

I have spent some hours to  punctuate my soon to be finished script.

Next time, I will be a bit more accurate in the ongoing editing, to sit and punctuate hundred of pages is, well, not fun. But important. The comma helps the reader, it makes the text easy to read and makes the narration more clearly, and it reinforces the rhythm and musicality of the text and who does not want that?

Ljuset tjocknar/ Light thickens

IMG_4746vadduvill

“Light thickens; and the crow makes wing to the rooky wood”

“Ljuset tjocknar och kråkan låter vingarna bära till den  klippiga skogen” (egen översättning)

MACBETH  akt 3, scen 2,Shakespeare

Det finns så många: Det går inte. Så kan det inte vara! Så kan du inte skriva!

Han kan väl inte ha ett brev under vingen! Jo, om han vill, så kan han, säger Laura.

Det är ju det som är en av poängerna med litteraturen, där kan man om man vill, göra andra saker än utanför bokens pärmar eller utanför fiktionen om det nu låter bättre.

Det är ju därför så många skriver, för här har vi verktygen att bygga andra världar, att göra lyckliga slut och upphäva tyngdlagen, om vi vill, om vi skriver den slags litteratur.

Eller vi kan välja att hitta på en värld där tyngdlagen finns (ganska praktiskt) och där vi gråter vid det realistiska sorgliga slutet.

Och nu skrev Shakespeare att ljuset tjocknar och även du kan dra till med något  häpnadsväckande.

Om du vill.

There are so many: You can´t. That can not be! You can´t write like that!

He can´t have a letter under his wings! Well, if he wants, he can, says Laura.

That’s  one of the points of writing literature, you can if you want, do other things than outside the books or outside the fiction if that sounds better.

That’s why so many writes, for here we have the tools to build other worlds, to make happy endings and defy gravity, if we want, if we write that kind of literature.

Or we can choose to write in a world where gravity is (quite handy), and where we cry at the realistic and sad end.

And so, Shakespeare wrote that the light thickens, and also you can write something amazing.

If you want.