Faderittan

När jag städade hittade jag en handskriven lapp från en av mina elever, med stavningsfel och allt.
When I cleared my papers out, I found this rhyme from one of my very young students. I tried to translate into english although I believe you call him Humpty Dumpty.

Faderittan satt på taket
Faderittan trilla ner
Faderittan slog ihjäl sig
Faderittan finns ej mer
Faderittan ska begravas
på söndag klockan 3
I västra kyrkogården
i kungens portmonnä
Men kistan var för liten
och tårna titta ut,
men tårna ska ju klippas
och läggas i en strut.
pungt och slut.

Faderittan sat
on the roof
Faderittan
fell like a goof
Faderittan
was killed for sure
Faderittan
is no more
Faderittan will be buried
on Sunday three o´clock
In the Western Cemetery
in the royal purse and sock.
But the coffin was too small
his toes were peeking out,
so the toes will be cut
and put in his hat.
stop,
top, toe,
here we go.

Pride and prejudice/ stolthet och fördom


Jane Austen skev förmodligen sina romaner med en fjäderpenna  och mer än hundra år senare  i ett helt annat land  klev jag in genom dörren till hennes berättelse. Jag mötte genast en stor och livlig familj och jag hade svårt att minnas alla namn och alla personer som trängdes och myllrade kring Elisabeth. Jag satt som en osynlig gäst i hörnet och gapade och var tacksam att jag om jag gick ut och stängde dörren bakom mig, kunde ta mig tillbaka till en tid och en plats där jag inte behövde gifta mig till pengar och där jag slapp bocka och buga så särskilt mycket för överheten.

Elisabeth är den som ser och reflekterar och agerar. Hon är en fri ande och vägrar  böja sig för de regler och konventioner som skapats av och för den överklass hon inte tillhör. Hon kan lyssna reflektera och svara, men också vara blind för sina fördomar, när hon möter den stolte och arrogante Mr Darcy. Så blir de utmejslade, avslipade och konfronterade av berättelsen.  Ingen av dem kastar av sig sina kläder för att vildsint älska inför den betraktande läsare, nej, de klär av sig sina fördomar och kastar sin stolthet i gruset, de står oskyddade och nyfikna inför varandra med kläderna på.

Ömma blickar, rodnade kinder. Men inte en enda kyss!

Då kyssen kommer har Elisabeth och Mr Darcy redan stängt dörren framför näsan på mig och alla andra läsare. Vi kastar en sista blick mot Pemberly. Vi förstår att inte alla dörrar  är öppna  ens för en läsare. Vi  promenerar genom parken längs den lilla bäcken där fiskarna hoppar och återvänder till en annan tid och en annan plats.

Jane Austen född i december 1775 i Steventon, död  1817 i Winchester. Några av hennes verk är Sense and Sensibility (Förnuft och känsla), Pride and Prejudice (Stolthet och fördom), Emma och Mansfield Park. Pride and prejudice är en berättelse med romantik och realism på samma gång, men också en berättelse om alla de sociala regler och konventioner som styr och hindrar.

Blir man förvirrad av alla namn och släkter som trängs mellan pärmarna, så finns det gott om släktdiagram och  personbeskrivningar upplagda av ambitiösa läsare på nätet.

Jane Austen probably wrote her novels with a goose pen, and more than a hundred years later, in a completely different country, I stepped in through the door of her story.
I immediately met a big and lively family and had trouble remembering all the names and all the people who crowded and swarmed around Elisabeth. I sat as an invisible guest in the corner, gaped and was grateful that if I walked out and closed the door behind me, I could take me back to a time and place where I don´t have to get married because of money and where I  don´t have to bend and bow  for the authority.

Elisabeth is the one in the book, who sees and reflects and acts. She is a free spirit and refuses to bow to the rules and conventions created by and for the upper class she does not belong to. She can listen, reflect and answer, but also be blind to her prejudices when she meets the proud and arrogant Mr. Darcy. So,after a lot of pages they are both carved, chiselled out and confronted by the story.
None of them throw their clothes off to make love wildly in front of the perceptive reader, they wear off their pride and throw their prejudice on the gravel, they stand unprotected and curious in front of each other with all their clothes on.
Tender eyes, blushed cheeks. But not a single kiss!

When the kiss comes, Elisabeth and Mr Darcy have already closed the door in front of my nose and all the other readers. We throw a last glance at Pemberly. We understand that not all doors are open even for a reader. We walk through the park along the small stream where the fish jump and we return to another time and another place.

Jane Austen born in December 1775 in Steventon, died in 1817 in Winchester. Some of her works include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park. Pride and prejudice is a story of romance and realism at the same time, but also a story about all social rules and conventions that govern and hinder.

If you get confused by all the names and clans jostling between the covers, there are plenty of family charts and personal descriptions placed by ambitious readers online.

 

to write a novel is to paint a picture

img_4664.jpg

Att skriva en berättelse är som att måla en tavla,
du jobbar på hela ytan samtidigt,
allt relaterar till varandra.
Du går fram och tillbaka mellan helheten och delarna.
Hela tiden.

Writing a story is like painting a picture,
you work on the whole surface at the same time,
everything relate to each other.
So when writing or painting, you go back and forth between the whole and the parts.

förlorat och funnet/ lost and found

beware-black-buzz

Inspired by Austin Kleon I made this picture poem. Try it out yourself, use your intension or let the chance be the creator, to surprise you and let you find something that you didn´t know were there.

Kleon created poems by taking newspaper articles and reducing the words with a black marker, he published  them  in the book “Newspaper Blackout”. He take something old and make something new, it´s happening all the time, and it´s a good thing. He has a ver y nice idea about sharing, in these days that other tends to say “Don´t touch, it´s mine!”.

Look into his web page and read his books:
“Steal like an artist” and “Show your work”

http://austinkleon.com/

Vad vill du det ska finnas för stämning och känsla i din text?

Du kan skapa en kuslig stämning för scener i din berättelse genom att visa läsaren bilder som påminner om mörka oroande saker.
Då ger du läsaren känslan utan att berätta om den direkt.
Eleverna i min klass fick uppgiften att skriva meningar som gjorde att läsaren förstod stämningen utan att känsloordet nämndes. De kastade sig över uppgiften och tyckte det var kul. Det verkade inte svårt, men så är de ju vana genom alla filmer, att se en berättelse i bilder lika mycket som att höra den …
Så här skrev några av dem utifrån de olika känsloorden:

sorgsen:

 • Jag såg en död fågel på marken.
 • Min mamma dog i min famn.

spännande:

 • Jag kände att jag var inte ensam. Men det var jag.
 • Jag vaknade upp av att någon stod och stirrade på mig, men när jag kollade så var ingen där.
 • … och när jag hade min bokhylla mot väggen, så kändes det som att någon var där bakom.
 • Jag ligger i sängen så hör jag att någon kastar sten på mitt fönster, så jag går och kollar, så står det en man och kollar på mig.
 • … när man har varit nyfinken och upptäckt svåra konflikter
 • … frasenerande hemligheter som döljer sig vid skuggorna

glad:

 • Jag var hemma hos farmor. Det var bra.
 • Jag gick upp från sängen och det var soligt väder, jag skulle till stranden för att bada.
 • Ta en skrattfullig humor och släpp loss hjärtat.

En stämning du själv hittar på:

 • Jag var ensam hemma och hörde ljud från köket.
 • När jag satt ensam nere i mitt rum, så kändes det som att någon tittade på mig med sneda läskiga ögon.

I elevernas texter dyker det ibland upp nyskapande eller ord som missuppfattats i sin ljudbild, här har de fått vara kvar eftersom de skapar sting och salt i texten. lyssna bara på de härliga orden “skrattfullig” och “nyfinken”.

You can create a creepy mood for scenes in your story by showing the reader images reminiscent of dark disturbing things.
You give the reader the feeling without telling it directly.

The students in my class were given the task of writing sentences that made the reader understand the mood without emotional word was mentioned. They pounced on the task and thought it was fun. It did not seem difficult, they have the habit through all the movies they see, to see a story in images as much as to hear it …
Here are some of what they wrote based on the different emotional words:

sad:
I saw a dead bird on the ground.
My mother died in my arms.
exciting:
I felt I was not alone. But I was.
I woke up and someone was staring at me, but when I checked it was nobody there.
… And when I had my bookshelf against the wall, it felt like someone was behind it.
I lie in bed, I hear someone throwing stones at my window, so I go to see,  it is a man and he looks at me.
… When you’ve been curious and detection difficult conflicts
… Fascinating Spirit secrets hidden in the shadows
Happy:
I was at home with grandma. It was good.
I got up from the bed and it was sunny weather, I was going to the beach to swim.
Take a laugh fulling humor and unleash the heart.
An atmosphere you will choose yourself:
I was alone at home and heard noises from the kitchen.
When I sat down alone in my room, it felt like someone was watching me with slant scary eyes.


Sometimes innovative or words distorted in its sound,pops up in the students’ texts on this level, they can create peppar and salt in the text. just listen to the beautiful words “skrattfullig” and “nyfinken”.