just thinking/tänkte bara

writequestionmark

….to start a new chapter with “they”,  in the first paragraph can make the reader uncertain whom I´m writing about … sometimes

…. att börja kapitlet med “de” som subjekt i den första satsen, kan göra läsaren förvirrad, vem är det författaren menar …. ibland

Advertisements

The 5 W’s of Your story /5 viktiga V och ett N i din berättelse

5W

Why?                                                                 Varför?

Who?                                                                 Vem?

Where?                                                             Var?

When?                                                               När?

What?                                                                Vad?

5 viktiga frågor hjälper dig att komma ihåg de här viktiga delarna både när du skriver en egen historia, men också när du återberättar någon annans berättelse. De kan också hjälpa till vid faktatexter.

5 key questions will help you to remember these important parts in your storywriting,
as well as when you want to sum up someone else’s story.

 

Elena Ferrante: ”L’amica geniale”/Min fantastiska vännina/My Brilliant Friend

I Love Naples, and I love this book.

Jag älskar Neapel, som jag älskar denna bok. Ferrante inleder med ett citat ur Goethes Faust “en människa har lätt att bli lat … därför ger jag henne gärna till kamrat en djävul som skall driva på och fäkta. ” nu är Lila inte en djävul, men hon är den som driver på och får saker att hända, som inte nöjer sig, som vrider och bänder, som får fantasin och tankarna att växa hos den mer stillsamma Elena.
Har du glömt barndomens magiska tänkande, de oberäkneliga vuxna och skräcken för de mörka trapporna ner i fuktiga källare, så kastar boken dig tillbaka  till en värld  utan säkerhetsbälten.

I love Naples, as I love this book. Ferrante starts with a quote from Goethes Faust “A person has easy to get lazy … therefore I gladly give her a devil as companion, who will drive and fend…”
” Whence, willingly, the comrade him I gave,/ Who works, excites, and must create, as Devil.”Now, Lila is not a devil, but she is the one who drives and makes things happen, who does not give in, who twists and turns, and makes the imagination and thoughts grow together with the more quiet Elena.

Have you forgotten the magic thinking and the dread of the stairs down to the dark and damp basements and the incalculable adults of your childhood, the book will throw you back to a world without seat belts.

Faderittan

När jag städade hittade jag en handskriven lapp från en av mina elever, med stavningsfel och allt.
When I cleared my papers out, I found this rhyme from one of my very young students. I tried to translate into english although I believe you call him Humpty Dumpty.

Faderittan satt på taket
Faderittan trilla ner
Faderittan slog ihjäl sig
Faderittan finns ej mer
Faderittan ska begravas
på söndag klockan 3
I västra kyrkogården
i kungens portmonnä
Men kistan var för liten
och tårna titta ut,
men tårna ska ju klippas
och läggas i en strut.
pungt och slut.

Faderittan sat
on the roof
Faderittan
fell like a goof
Faderittan
was killed for sure
Faderittan
is no more
Faderittan will be buried
on Sunday three o´clock
In the Western Cemetery
in the royal purse and sock.
But the coffin was too small
his toes were peeking out,
so the toes will be cut
and put in his hat.
stop,
top, toe,
here we go.

Pride and prejudice/ stolthet och fördom


Jane Austen skev förmodligen sina romaner med en fjäderpenna  och mer än hundra år senare  i ett helt annat land  klev jag in genom dörren till hennes berättelse. Jag mötte genast en stor och livlig familj och jag hade svårt att minnas alla namn och alla personer som trängdes och myllrade kring Elisabeth. Jag satt som en osynlig gäst i hörnet och gapade och var tacksam att jag om jag gick ut och stängde dörren bakom mig, kunde ta mig tillbaka till en tid och en plats där jag inte behövde gifta mig till pengar och där jag slapp bocka och buga så särskilt mycket för överheten.

Elisabeth är den som ser och reflekterar och agerar. Hon är en fri ande och vägrar  böja sig för de regler och konventioner som skapats av och för den överklass hon inte tillhör. Hon kan lyssna reflektera och svara, men också vara blind för sina fördomar, när hon möter den stolte och arrogante Mr Darcy. Så blir de utmejslade, avslipade och konfronterade av berättelsen.  Ingen av dem kastar av sig sina kläder för att vildsint älska inför den betraktande läsare, nej, de klär av sig sina fördomar och kastar sin stolthet i gruset, de står oskyddade och nyfikna inför varandra med kläderna på.

Ömma blickar, rodnade kinder. Men inte en enda kyss!

Då kyssen kommer har Elisabeth och Mr Darcy redan stängt dörren framför näsan på mig och alla andra läsare. Vi kastar en sista blick mot Pemberly. Vi förstår att inte alla dörrar  är öppna  ens för en läsare. Vi  promenerar genom parken längs den lilla bäcken där fiskarna hoppar och återvänder till en annan tid och en annan plats.

Jane Austen född i december 1775 i Steventon, död  1817 i Winchester. Några av hennes verk är Sense and Sensibility (Förnuft och känsla), Pride and Prejudice (Stolthet och fördom), Emma och Mansfield Park. Pride and prejudice är en berättelse med romantik och realism på samma gång, men också en berättelse om alla de sociala regler och konventioner som styr och hindrar.

Blir man förvirrad av alla namn och släkter som trängs mellan pärmarna, så finns det gott om släktdiagram och  personbeskrivningar upplagda av ambitiösa läsare på nätet.

Jane Austen probably wrote her novels with a goose pen, and more than a hundred years later, in a completely different country, I stepped in through the door of her story.
I immediately met a big and lively family and had trouble remembering all the names and all the people who crowded and swarmed around Elisabeth. I sat as an invisible guest in the corner, gaped and was grateful that if I walked out and closed the door behind me, I could take me back to a time and place where I don´t have to get married because of money and where I  don´t have to bend and bow  for the authority.

Elisabeth is the one in the book, who sees and reflects and acts. She is a free spirit and refuses to bow to the rules and conventions created by and for the upper class she does not belong to. She can listen, reflect and answer, but also be blind to her prejudices when she meets the proud and arrogant Mr. Darcy. So,after a lot of pages they are both carved, chiselled out and confronted by the story.
None of them throw their clothes off to make love wildly in front of the perceptive reader, they wear off their pride and throw their prejudice on the gravel, they stand unprotected and curious in front of each other with all their clothes on.
Tender eyes, blushed cheeks. But not a single kiss!

When the kiss comes, Elisabeth and Mr Darcy have already closed the door in front of my nose and all the other readers. We throw a last glance at Pemberly. We understand that not all doors are open even for a reader. We walk through the park along the small stream where the fish jump and we return to another time and another place.

Jane Austen born in December 1775 in Steventon, died in 1817 in Winchester. Some of her works include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park. Pride and prejudice is a story of romance and realism at the same time, but also a story about all social rules and conventions that govern and hinder.

If you get confused by all the names and clans jostling between the covers, there are plenty of family charts and personal descriptions placed by ambitious readers online.

 

to write a novel is to paint a picture

img_4664.jpg

Att skriva en berättelse är som att måla en tavla,
du jobbar på hela ytan samtidigt,
allt relaterar till varandra.
Du går fram och tillbaka mellan helheten och delarna.
Hela tiden.

Writing a story is like painting a picture,
you work on the whole surface at the same time,
everything relate to each other.
So when writing or painting, you go back and forth between the whole and the parts.